Povinný zápis konečného užívateľa výhod do OR

POVINNÝ ZÁPIS KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO OR za 30 EUR


Dňa 01.11.2018 vznikla skoro všetkým obchodným spoločnostiam zo zákona nová povinnosť: Zapísať do obchodného registra konečných užívateľov výhod! Spoločnosti, ktoré sa zapisujú do obchodného registra od 01.11.2018, musia konečných užívateľov výhod zapísať už pri prvozápise spoločnosti do obchodného registra. Spoločnosti, ktoré vznikli pred 01.11.2018, majú povinnosť zapísať konečných užívateľov výhod do obchodného registra najneskôr do 31.12.2019 - v opačnom prípade im hrozí pokuta až do výšky 3 310 EUR! Uvedená povinnosť vyplýva zo Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

• Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. V prípade právnickej osoby patrí medzi konečných užívateľov výhod najmä:
  • fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
  • fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
  • fyzická osoba, ktorá ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich bodoch,
  • fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.
• Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v predchádzajúcich bodoch, za konečných užívateľov výhod sa považujú členovia vrcholového manažmentu (za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu).

• Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa vyššie uvedené kritériá, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň jedno z týchto kritérií.

• Laickou rečou povedané: Konečnými užívateľmi výhod v s. r. o. sú najčastejšie všetci spoločníci, tichí spoločníci a niekedy aj konatelia, prokuristi a vedúci zamestnanci.

• Zároveň vzniká aj povinnosť priebežne aktualizovať zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri.

• Všetko potrebné vybavíme na základe plnej moci za Vás a Vy sa môžete bez starostí venovať svojej vlastnej činnosti. K realizácii zápisu konečných užívateľov výhod vypracujeme kompletnú dokumentáciu a zabezpečíme zápis do obchodného registra.

• Cena je rovnaká za akýkoľvek počet konečných užívateľov výhod, ktorých zápis do obchodného registra sa realizuje jedným zápisom.

• Za našu prácu nesieme plnú zodpovednosť a zápis konečných užívateľov výhod vo Vašej s. r. o. do obchodného registra garantujeme.